GARANTIE PNEURI PLUS

Societatea TOPASPRO SRL, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J08/1082/2009, CUI 25784329, cu sediul social în Loc. Victoria, Oraş Victoria, Str. ALBOTA, Bloc 8, Apartament 1, Județ Braşov (denumită în continuare „Garant”) propune ogaranție comercială ca serviciu suplimentar la vânzarea produselor sale pneumatice, ai căror termeni și condiții sunt stabiliți mai jos.

1. DEFINIȚII

Beneficiar înseamnă un Client de pe Site care a solicitat Garanția Pneuri Plus concomitent cu achiziționarea Pneurilor. Client înseamnă orice persoană fizică sau juridică care este clientul Garantului, indiferent dacă este sau nu Beneficiar al Garanției Pneuri Plus. Consumator înseamnă orice persoană fizică ce acționează în scopuri care nu intră în cadrul activității sale comerciale, industriale, artizanale, liberale sau agricole. Contrat de Garanție are definiția menționată în Articolul 2. Forță Majoră înseamnă orice evenimente și/sau împrejurări imprevizibile, inevitabile, insurmontabile și neimputabile vreuneia dintre Părți, ce survin după încheierea Contractului de garanție și ce împiedică sau întârzie, total sau parțial, executarea sau determina executarea necorespunzătoare a obligațiilor derivând din acesta. Garant înseamnă societatea TOPASPRO SRL ale cărei detalii de contact sunt menționate în Preambul. Pneu este un pneu vândut de către Garant pe Site. Site înseamnă site-ul al Garantului, accesibil la adresa URL https://www.anvelope-oferte.ro

2. OBIECT

Prezentul contract („Contract de Garanție”) are ca obiect definirea termenilor și condițiilor Garanției Pneuri Plus. Prin prezenta Garanție Pneuri Plus, Garantul se angajează, în condițiile de mai jos, ca Pneurile cumpărate de Beneficiar să aibă o rezistență superioară celei așteptate pentru o utilizare normală în raport cu riscurile de pană și umflături. De fapt, garanțiile legale oferă o garanție globală împotriva Pneurilor neconforme unei utilizări obișnuite sau improprii utilizării pentru care sunt destinate. Cu toate acestea, aceste garanții permit rar Clientului să obțină un Pneu de înlocuire în caz de pană sau umflături. Prezenta Garanție Pneuri Plus oferă Beneficiarului o protecție mai extinsă împotriva riscurilor de pană sau umflătură, în condițiile și sub rezerva excluderilor definite în prezentul Contract de Garanție. Atragem atenția Beneficiarului asupra faptul că Garanția Pneuri Plus nu este un produs de asigurare, în măsura în care nu oferă nicio garanție Beneficiarului împotriva riscurilor extrinseci în ceea ce privește rezistența anvelopelor pe care Garantul se angajează să o asigure în avantajul Beneficiarului. Beneficiarul este liber să încheie, independent de prezenta Garanție Pneuri Plus, un produs de asigurare cu o societate de asigurări pentru a acoperi aceste riscuri (vandalism, accident etc).Prezentul Contract de Garanție este accesibil pe Site și este transmis Beneficiarului pe un suport hârtie, odată cu livrarea Pneurilor. Contractul de Garanție este considerat încheiat o dată cu confirmarea comenzii plasate pe site. Garantul asigură păstrarea documentului care confirmă Contractul de Garanție pentru o perioadă de zece ani de la încheierea acestuia.

3. MEMENTO PENTRU GARANȚIILE LEGALE INDEPENDENTE

Independent de încheierea sau nu a Garanției Pneuri Plus, societatea TOPASPRO SRL respectă garanțiile legale aplicabile în ceea ce privește toate Pneurile sale. Garanția Pneuri plus nu înlătură drepturile Consumatorului recunoscute de legislația în materia protecției consumatorului și a garanției legale.

4. CONDIȚIILE GARANȚIEI

Garanția Pneuri Plus se aplică exclusiv vânzării pe Site a Pneurilor de către Garant către un Beneficiar care a contractat Garanția Pneuri Plus și a plătit prețul corespunzător concomitent cu achiziționarea Pneurilor. Sunt excluse din domeniul de aplicare a Garanției Pneuri Plus: - vânzările tuturor produselor non-pneumatice sau furnizarea oricăror servicii de către Garant către Beneficiar; - toate vânzările pe Site Pneurilor către Clienți care nu au contractat și/sau nu au achitat prețul Garanției Pneuri Plus concomitent cu efectuarea comenzii Pneului sau Pneurilor în cauză. - orice Pneu al cărui preț unitar este mai mare de 730 RON cu TVA. Atragem atenția Beneficiarului asupra faptului că achiziționarea Garanției Pneuri Plus pentru o comandă se aplică numai Pneurilor acelei comenzi și nu tuturor comenzilor trecute sau viitoare care nu au sau nu vor face obiectul unei achiziții proprii și independente a Garanției Pneuri Plus.
Orice reclamatie trebuie insotita de factura sau chitanta emisa de vanzator, dovada montarii anvelopelor intr-un service autorizat R.A.R. si de prezentul certificat de garantie.

5. PREȚ

Prețul Garanției Pneuri Plus se calculează pe baza unui tarif de cincisprezece lei și nouăzeci și nouă de bani cu TVA (15,99 RON cu TVA) per Pneu, aplicat tuturor Pneurilor din aceeași comandă. Cu excepția cazului în care o comandă conține unul sau mai multe Pneuri cu un preț mai mare de 730 RON cu TVA (conform articolului 4), Beneficiarul nu poate fragmenta aplicarea Garanției Pneuri Plus în funcție de Pneurile prezente într-o comandă. Dacă Beneficiarul dorește ca Garanția Pneuri Plus să se aplice numai anumitor Pneuri din comandă, acesta trebuie să plaseze mai multe comenzi separate.

6. ARIA TERITORIALĂ DE APLICARE

Prezenta Garanție Pneuri Plus se aplică Pneurilor livrate pe teritoriul României

7. DURATA

Prezenta Garanție Pneuri Plus se acordă de la data subscrierii, pentru o perioadă care se extinde până la o posibilă înlocuire a Pneului garantat din cauza unei defecțiuni acoperite de Garanția Pneuri Plus, în temeiul articolului 8 din prezentul Contract de Garanție și, în orice caz, pentru o perioadă maximă de un (1) an. Cu alte cuvinte, Garanția Pneuri Plus se va încheia la producerea primului dintre aceste evenimente, și anume înlocuirea Pneului garantat sau sfârșitul perioadei menționate anterior, de un (1) an. Această perioadă este irevocabilă și niciuna dintre părți nu poate rezilia înainte de termen Contractul de Garanție, cu excepția cazurilor prevăzute de lege. În cazul înlocuirii Pneului garantat, este responsabilitatea Beneficiarului să încheie o nouă Garanție Pneuri Plus pentru Pneul înlocuit, dacă Beneficiarul dorește acest lucru. Durata definită în prezentul articol nu va putea face obiectul unei reînnoiri tacite. Orice avantaj acordat în mod liber de către Garant Beneficiarului după expirarea perioadei stabilite în acest articol nu va putea fi, în niciun caz, considerat ca o continuare a executării prezentului Contract de Garanție.

8. CONȚINUTUL GARANȚIEI

În conformitate cu prezenta Garanție Pneuri Plus, Beneficiarul are dreptul la o (1) înlocuire a Pneului în caz de pană sau umflătură, produsă după livrarea Pneului și ca rezultat direct al unei cauze endogene asupra Pneului respectiv, care demonstrează un nivel mai scăzut de rezistență în comparație cu cel garantat de către Garant în termenii prezentei Garanții Pneuri Plus. Sunt excluse din prezenta Garanție Pneuri Plus penele sau umflăturile care rezultă direct dintr-o cauză exogenă asupra Pneului respectiv, în special: - vina sau neglijența intenționată a Beneficiarului sau a unei terțe părți (în raport cu Garantul sau cu angajații sau partenerii săi) în cadrul asamblării sau manipulării Pneului sau Pneurilor; - accident de circulație; - vandalism sau un act intenționat al Beneficiarului sau al unei terțe părți; - defect mecanic al vehiculului; - incendiu, explozie sau expunere directă la orice mărfă periculoasă în sensul Acordului european privind transportul internațional rutier al mărfurilor periculoase (ADR); sau - un caz de Forță Majoră. Înlocuirea Pneului se efectuează prin atribuirea unui cod promoțional Beneficiarului, permițându-i să comande gratuit același Pneu sau, dacă acesta nu este disponibil, un Pneu dintr-o gamă cel puțin identică. Fără a aduce atingere celor de mai sus, costul livrării Pneului înlocuitor va fi suportat de către Beneficiar.

9. PUNEREA ÎN APLICARE A GARANȚIEI

Pentru a pune în aplicare Garanția Pneuri Plus, Beneficiarul este invitat să acceseze contul său personal de pe Site și să formuleze o cerere în acest sens. Beneficiarul trebuie să furnizeze fotografii cu Pneul sau Pneurile deteriorate si dovada montarii anvelopelor intr-un service autorizat R.A.R. La primirea cererii, Garantul își rezervă o perioadă de zece (10) zile pentru a analiza dauna și a comunica Beneficiarului rezultatele expertizei sale. În cazul unei situații care intră în sfera de aplicare a Garanției Pneuri Plus, Garantul va furniza Beneficiarului, în termen de trei (3) zile de la expirarea perioadei de evaluare menționate anterior, un cod promoțional care să permită comanda a Pneului sau a Pneurilor de înlocuire. În caz de daune care nu intră în domeniul de aplicare al Garanției Pneuri Plus, Garantul va trimite beneficiarului un e-mail prin care refuză înlocuirea, în termen de trei (3) zile de la expirarea perioadei de evaluare menționate anterior.

10. DATE PERSONALE

Clientul este invitat să consulte secțiunea „Confidențialitate” a Site-ului pentru a afla condițiile în care datele cu caracter personal sunt procesate și stocate de către Vânzător.

11. FORȚA MAJORĂ

În caz de Forță Majoră care are ca rezultat un impediment definitiv al părții debitoare, Contractul de Garanție este reziliat automat, iar părțile sunt eliberate de obligații. În caz de Forță Majoră care are ca rezultat un impediment temporar, executarea obligației este suspendată, cu excepția cazului în care întârzierea rezultată justifică rezilierea Contractului de Garanție. Imposibilitatea îndeplinirii unei obligații contractuale de către o parte exonerează această parte de suma datorată în mod corespunzător, dacă rezultă dintr-un caz de Forță Majoră și dacă este definitivă, cu excepția cazului în care partea a fost de acord să o achite sau dacă s-a dispus în prealabil rambursarea.

12. VALABILITATE

Dacă una sau mai multe prevederi ale Contractului de Garanție a(au) fost/ar fi declarat(ă)e nule, nescrisă(e) sau neexecutabilă(e) în aplicarea unei legi, unui regulament sau în urma unei decizii finale a unei instanțe competente, această/aceste stipulare/ări va sau vor trebui considerată(e) ca detașabil(ă)e din Contractul de Garanție. Celelalte prevederi ale Contractului de Garanție vor fi considerate valabile și vor rămâne în vigoare, cu excepția cazului în care una dintre Părți demonstrează că prevederea(rile) anulată(e) are(au) un caracter esențial și determinant, în lipsa căreia(cărora) nu s-ar fi încheiat contractul.

13. TOLERANȚE

Faptul că una dintre părți nu invocă încălcarea de către cealaltă parte a oricărei obligații care îi revin în temeiul Contractului nu poate fi interpretată ca o renunțare la îndeplinirea obligației în cauză, în lipsa prescripției

14. LEGE APLICABILĂ

Prezentul Contract de Garanție este supus legislației din România.

15. MEDIERE

În conformitate cu articolul 14.1 din Regulamentul (UE) nr. 524/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 mai 2013, sunteți informat cu privire la posibilitatea de a accesa platforma de Soluționare a Litigiilor Online (SOL), pusă la dispoziție de către Comisia Europeană și accesibilă la următoarea adresă: Soluționarea online a litigiilor | Comisia Europeană (europa.eu)

 

Site-ul este securizat prin